ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ข่าว 10/02/21
2 การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนพัฒนางานการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ข่าว 10/02/21
3 การประชุมทางไกล ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา ข่าว 07/01/21
4 การประชุมทางไกล กับสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมข้อราชการชี้แจงแนวทาง ปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ข่าว 06/01/21
5 ประชุมทางไกล กับผู้บริหารสถานศึกษาประชุมชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข่าว 29/12/20
6 การประชุมผ่านระบบทางไกลชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข่าว 27/12/20
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ข่าว 17/12/20
8 การอบรมหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (C4T-5) ข่าว 24/11/20
9 การอบรมหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (C4T-4) ข่าว 24/11/20
10 การประชุมจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ข่าว 13/11/20
รูปภาพข่าว
รูปภาพ
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม