กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กล่าวเปิดการอบรม หลักสูตรอบรมการจัดการเรียน

24/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กล่าวเปิดการอบรม หลักสูตรอบรมการจัดกา

24/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมเพื่อการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

13/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลั

12/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูต

12/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการนานาชาติ รอบแรก

รับสมัครนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ
รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

12/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
ตอน “Power of Youth”

09/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

07/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม