กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

02/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอบข่ายงานกลุ่ม ICT สำหรับอบรมนักศึกษา

ขอบข่ายงานกลุ่ม ICT สำหรับอบรมนักศึกษา

01/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ จัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ จัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ การจัดสรรเงินอุดหนุน

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ การจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
 

30/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งานกีฬาสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

งานกีฬาสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
 

30/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของ ผอ.

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของ ผอ.สถานศึกษา
 

30/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
อบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(อยุธยา)

อบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(อยุธยา)

30/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งานวันพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
"งานวันพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2563

26/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ประกาศต่างๆ

ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียน 2564 

24/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม