กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

18/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผลงานสื่อภาพยนตร์สั้น โรงเรียนสุจริต ประจำปี 2563

ผลงานสื่อภาพยนตร์สั้น โรงเรียนสุจริต ประจำปี 2563

17/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชุมทางไกล ประชุมทางไกลการมีงานทำ

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นำโดย  นางนาฏธยาน์ รอ

17/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี

          สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจ

17/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.๓ (

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๖ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

07/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สังกัด สพม.3

03/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครุภัณฑ์การศึกษา ดนตรีสากล ของสพม.3 จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 6 โรง

03/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม