กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สังกัด สพม.3

03/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครุภัณฑ์การศึกษา ดนตรีสากล ของสพม.3 จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 6 โรง

03/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

02/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอบข่ายงานกลุ่ม ICT สำหรับอบรมนักศึกษา

ขอบข่ายงานกลุ่ม ICT สำหรับอบรมนักศึกษา

01/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ จัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ จัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ การจัดสรรเงินอุดหนุน

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ การจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
 

30/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งานกีฬาสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

งานกีฬาสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
 

30/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของ ผอ.

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของ ผอ.สถานศึกษา
 

30/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
อบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(อยุธยา)

อบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(อยุธยา)

30/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม