ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
การรายงานข้อมูลการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21
ก.พ.
KATAI
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19
ก.พ.
money
ประกาศด่วนที่สุดรายงานความก้าวหน้าโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17
ก.พ.
money
ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล เดือน กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17
ก.พ.
money
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
16
ก.พ.
oilperson
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัดเข้าศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11
ก.พ.
KATAI
ค่านิยม 12 ประการ คสช. กลุ่มอำนวยการ
08
ก.พ.
phiphit
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1/2558 (70%) กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ของ สพม.3 กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit
จัดสรรงบเด็กยากจน ภาคเรียนที่ 2/2557 กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2557 (30%) กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 (70%) กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit
นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit
จัดสรรงบเด็กยากจน ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มนโยบายและแผน
06
ก.พ.
phiphit

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม