ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
ส.ค.
money
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
ส.ค.
money
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
ส.ค.
money
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
ส.ค.
money
หลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียน : เพื่อนที่ปรึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20
ส.ค.
PR.plan
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
19
ส.ค.
PR.person
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัด สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18
ส.ค.
money
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัด สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18
ส.ค.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนของ สพม.๓ (จำนวน ๒๐ โรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17
ส.ค.
money
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15
ส.ค.
Lady9
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2563 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15
ส.ค.
Lady9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียน 3 โรง ในสังกัด สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ส.ค.
money
รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ส.ค.
money
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
11
ส.ค.
PR.person
ผลการสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและของเอกชน ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ กลุ่มอำนวยการ
10
ส.ค.
PR.director

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม