ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
รายงานผลการดำเนินการการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ก.ค.
PR.person
หลักเกณฑ์วิธีการและแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ก.ค.
PR.person
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ก.ค.
PR.person
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพืิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ก.ค.
PR.person
หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลังครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ก.ค.
PR.person
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08
ก.ค.
money
คู่มือการปฏิบัติงาน "การขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ / นอกราชอาณาจักร" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08
ก.ค.
PR.promote
คู่มือการปฏิบัติงาน "การดำเนินงาน การตรวจขั้นที่ ๕ ชั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน " กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08
ก.ค.
PR.promote
คู่มือการปฏิบัติงาน "การยื่นคำร้องขออนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ สถาบันการศึกษาทางไกล" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08
ก.ค.
PR.promote
วิเคราะห์การประเมินผล ITA ในปีที่ผ่านมา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
03
ก.ค.
PR.monitor
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประมวลผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
03
ก.ค.
PR.monitor
คู่มืองานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น(การจัดการศึกษาโดยครอบครัว) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03
ก.ค.
PR.promote
คู่มืองานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03
ก.ค.
PR.promote
ร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ลงตรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดสอบนักเรียนะดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
03
ก.ค.
PR.monitor
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ก.ค.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม