ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
10
ก.ค.
PR.person
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
10
ก.ค.
PR.person
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
09
ก.ค.
PR.person
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของ สพม.3 กลุ่มนโยบายและแผน
09
ก.ค.
phiphit
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ สพม.3 กลุ่มนโยบายและแผน
09
ก.ค.
phiphit
ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" จำนวน 71 ราย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล
09
ก.ค.
PR.person
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21) กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ก.ค.
PR.person
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางกการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ก.ค.
PR.person
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ก.ค.
PR.person
การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ก.ค.
PR.person
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ก.ค.
PR.person
การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ก.ค.
PR.person
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ก.ค.
PR.person
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา (ว10) กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ก.ค.
PR.person
การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ สพม.3 กลุ่มอำนวยการ
08
ก.ค.
PR.director

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม