ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาฑิต ประจำปีงบประมาณ2563 ของ สพม.3 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 3 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23
ก.ย.
money
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22
ก.ย.
money
การนิเทศพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
19
ก.ย.
PR.monitor
รางานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16
ก.ย.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ของ สพม.๓ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่สอง เนื่องจากประกาศครั้งที่หนึ่งไฟล์เสีย จึงทำให้ขึ้นประกาศไม่ได้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15
ก.ย.
money
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ ของ สพม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11
ก.ย.
money
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๖ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11
ก.ย.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับดนตรีไทย และครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ สพม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09
ก.ย.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งานไฟฟ้า งานอาหารและโภชนาการ และงานเกษตร สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียน ๔ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09
ก.ย.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียน ๓ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09
ก.ย.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียน ๒ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08
ก.ย.
money
ยกเลิกประกาศ เลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาฑิต ประจำปีงบประมาณ 2563 สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08
ก.ย.
money
ผลการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ กลุ่มอำนวยการ
04
ก.ย.
PR.director
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัด สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ส.ค.
money
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ กลุ่มอำนวยการ
27
ส.ค.
PR.director

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม