ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
ระเบียบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติราชการ และระเบียบเกี่ยวกับการลา กลุ่มบริหารงานบุคคล
14
ก.ค.
PR.person
ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
13
ก.ค.
admin
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
13
ก.ค.
admin
คู่มือการปฏิบัติงาน งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13
ก.ค.
PR.promote
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
ก.ค.
money
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
ก.ค.
money
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
ก.ค.
money
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
ก.ค.
money
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
ก.ค.
money
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
ก.ค.
money
คู่มือการให้บริการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
13
ก.ค.
PR.monitor
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สพม.๓ รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ
12
ก.ค.
PR.director
สถิติการให้บริการการรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
12
ก.ค.
PR.person
รายงานผลโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11
ก.ค.
SENMAI
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี กลุ่มบริหารงานบุคคล
10
ก.ค.
PR.person

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม