ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๖ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07
ธ.ค.
money
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ธ.ค.
money
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ธ.ค.
money
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ธ.ค.
money
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
02
ธ.ค.
phiphit
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
02
ธ.ค.
PR.person
ขอบข่ายงานกลุ่ม ICT สำหรับอบรมนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
01
ธ.ค.
phiphit
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ จัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน
30
พ.ย.
PR.plan
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ การจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กลุ่มนโยบายและแผน
30
พ.ย.
PR.plan
งานกีฬาสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี กลุ่มนโยบายและแผน
30
พ.ย.
PR.plan
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของ ผอ.สถานศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน
30
พ.ย.
PR.plan
อบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(อยุธยา) กลุ่มนโยบายและแผน
30
พ.ย.
PR.plan
งานวันพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26
พ.ย.
PR.promote
การอบรมหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (C4T-5) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
24
พ.ย.
superv3
การอบรมหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (C4T-4) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
24
พ.ย.
superv3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม