ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กลุ่มนโยบายและแผน
22
ธ.ค.
PR.plan
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพฯ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ กลุ่มนโยบายและแผน
22
ธ.ค.
PR.plan
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2563 กลุ่มนโยบายและแผน
22
ธ.ค.
PR.plan
กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 2020 ณ โรงเรียนบางบัวทอง กลุ่มนโยบายและแผน
22
ธ.ค.
PR.plan
ร่างประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษาวงโยธวาฑิต กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21
ธ.ค.
money
ร่างประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล (ส่วนที่2) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21
ธ.ค.
money
ร่างประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล (ส่วนที่1) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21
ธ.ค.
money
ประชุมเตรียมความพร้อมการรำบวงสรวงงานนวัตกรรมสองฝั่งเจ้าพระยาหมาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2563 กลุ่มนโยบายและแผน
18
ธ.ค.
PR.plan
การประชุม Video Conference เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง กลุ่มนโยบายและแผน
18
ธ.ค.
PR.plan
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง กลุ่มนโยบายและแผน
18
ธ.ค.
PR.plan
ผลงานสื่อภาพยนตร์สั้น โรงเรียนสุจริต ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
17
ธ.ค.
PR.monitor
ผลงานสื่อสร้างสรรค์สังคมสุจริต ของโรงเรียนในสังกัด สพม.3 ประจำปี 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
17
ธ.ค.
PR.monitor
ประชุมทางไกล ประชุมทางไกลการมีงานทำ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
17
ธ.ค.
PR.monitor
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
17
ธ.ค.
superv3
รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ธ.ค.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม