ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ ดร.อมรรัต

29/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์)

นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยาศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงา

29/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นำผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าแ

29/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เวทีเสวนาวิชาการคณิตศาสตร์ "ชวนคิดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด

29/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./ปวช.

วันที่ 27 กันยายน 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบป

29/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีเปิดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิิธีเปิ

29/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพม.3 ( ITA 2020)

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในหน่ว

23/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายสุรชาติ  เครือศรี ผอ.สพม.3 พร้อมด้วย  ดร.อมรรัตน์  โสธารัตน์   รอง ผอ.สพม.3  และนางนฤนันท์ 

11/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อฯ และประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จังหวัดนนทบุรี

เรียน  ผู้ปกครองในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (จังหวัดนนทบุรี) 

30/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม