ข่าวประชาสัมพันธ์
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

*สำหรับข้าราชการครูที่ย้ายภายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ให้มอบหมายงานหน้าที่ราชการให้เรียบร้

17/มี.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ทั่วไป

16/มี.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน(1-15 ก.พ.58) ***

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.3 ได้ดำเนินการส่งคำร้องขอย้ายฯไปต่าง เขตแล้ว รายละเอียดดังแนบ

09/มี.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สำรวจสภาพการใช้งานและความพร้อมของโรงเรียนโครงการไร้พรมแดนและ e-

อ้างถึงหนังสือ สพม.3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04233/938 ลว. 5 มีนาคม 2558

06/มี.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนมัธยมฯ ส่งภายในวันที่

         ด้วย สพฐ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียน

06/มี.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม