ข่าวประชาสัมพันธ์
ทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา

ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพ
“ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา”

02/มิ.ย./15 - ปากเกร็ด
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนปากเกร็ด "โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน" ประจำปีการศึกษา 2557

23/พ.ค./15 - ปากเกร็ด
นโยบายการปรับขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม

       ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีมติให้

20/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งทุกโรงเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ

         ด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด

20/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีมอบเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 และชัั้นที่ 3 ปี 2554-2555

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

20/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม