กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒

24/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการ "

เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการ สำหรับครูแนะแนวที่ทำหน้าที่นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

20/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ

รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่

15/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงาน งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

-งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

-งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

13/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายงานผลโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

11/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงาน "การขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ /

คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ/นอกราชอาณาจักร

08/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงาน "การดำเนินงาน การตรวจขั้นที่ ๕

คู่มือการปฏิบัติงาน "การดำเนินงาน การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน"

08/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงาน "

คู่มือการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ สถาบันการศึกษาทางไกล

08/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม