กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ร่างประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษาวงโยธวาฑิต

ร่างประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษาวงโยธวาฑิต

21/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ร่างประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล (ส่วนที่2)

ร่างประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล 

21/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.๓ (

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๖ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

07/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สังกัด สพม.3

03/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครุภัณฑ์การศึกษา ดนตรีสากล ของสพม.3 จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 6 โรง

03/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม