กลุ่มนโยบายและแผน
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

14/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

14/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของ สพม.3

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของ สพม.3

09/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ สพม.3

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ สพม. 3

09/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

18/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550

แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ให้คณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

20/พ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ลิงค์วีดีโอชี้แจงสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่กา

05/พ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 รับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย จ.นนทบุรี นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

18/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2563

      สพฐ.ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ

21/ก.พ./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม