กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การประชุมทางไกล ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564 ของกลุ่มนิเทศ

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ 

07/ม.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมทางไกล

  วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.

06/ม.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชุมทางไกล

  วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.

29/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

  วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น.

27/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผลงานสื่อภาพยนตร์สั้น โรงเรียนสุจริต ประจำปี 2563

ผลงานสื่อภาพยนตร์สั้น โรงเรียนสุจริต ประจำปี 2563

17/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชุมทางไกล ประชุมทางไกลการมีงานทำ

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นำโดย  นางนาฏธยาน์ รอ

17/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี

          สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจ

17/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กล่าวเปิดการอบรม หลักสูตรอบรมการจัดการเรียน

24/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กล่าวเปิดการอบรม หลักสูตรอบรมการจัดกา

24/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม