กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การนิเทศพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์

รายงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนครูที่ผ่านการอบรม

19/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการให้บริการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการให้บริการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

13/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วิเคราะห์การประเมินผล ITA ในปีที่ผ่านมา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นเขตสุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย นายสุร

03/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประมวลผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประมวลผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ร่วมวางแผนการดำเนินงาน การติดตาม การตรวจสอบประมวลผลและก

03/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

เนื่องด้วยการจัดสอบเพื่อรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่  6 มิถุนายน 2563 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่

03/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน ร.ร.คุณธรรม

รายงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

03/เม.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/63

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมกล

18/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3

นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับศึกษาน

20/ม.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

29/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม