การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
         จากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในปี 2562 มีประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ดังนี้
         นายสุรชาติ  เครือศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสังคมม 3 โดยประกาศเจตจํานงสุจริตต่อบุคลากรในหน่วยงานทุกคนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานสังคมม 3 อย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
        วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายสุรชาติ  เครือศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งพบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง ได้รับคะแนน 88.12 มีประเด็นที่ต้องพัฒนา ดังนี้ การรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน  คู่มือการปฏิบัติงานรายงาน   ความพึงพอใจในการให้บริการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   การดำเนินงานตามนโยบายหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  โดยบุคลากรในสำนักงานได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาที่ส่งผลสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ รวมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีประเด็นความเสี่ยง 2 ประเด็นคือการทำธุระส่วนตัวที่เบียดบังเวลาราชการและนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยได้กำหนดมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงร่วมกันให้มีการควบคุมกำกับดูแลข้าราชการและลูกจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มเวลาส่งเสริมให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเสริมสร้างค่านิยมรังเกียจการทุจริต
       กลุ่มบริหารงานบุคคล มีการปรับปรุงพัฒนา โดยดำเนินการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานขอบุคลากร ประจำปี 2563 โดยมีการแจ้งเวียนให้บุคลากรได้รับทราบและปฏิบัติ
       การจัดตั้งชมรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมค่านิยมต่อต้านทุจริตส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ ชมรมพุทธศาสตร์  ชมรมสานต่อรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง   ชมรมแชร์ความดีปันความสุข   ชมรมจิตอาสาโดย  ให้แต่ละชมรมเลือกประธานชมรมกรรมการและตำแหน่งต่างๆเพื่อร่วมกันกำหนดกิจกรรมระยะเวลาในการดำเนินการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานให้ชมรมละ 4,000 บาทแต่ละชมรมให้ดำเนินการกิจกรรมและวางแผนนำเสนอผลงานร่วมกันในเดือนมิถุนายนเพื่อเสริมสร้างเวทีแห่งความดีเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติที่ซื่อสัตย์สุจริต

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


09/พ.ย./2020
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
ส่งข่าวโดย: PR.promote อ่าน [277] ครั้ง

04/พ.ย./2020
แสดงความยินดีกับ ผอ.โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [321] ครั้ง

29/ต.ค./2020
โครงการ Coaching Team เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [385] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.monitor
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 14 มกราคม, 2021 - 12:05
ชื่อ
นิเทศ: 
สพม3
ตำแหน่ง จนท.
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ PR.monitor@secondary3.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อาทิตย์, 16 สิงหาคม, 2020 - 11:49
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 1290 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม