ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ข่าว 10/07/19
12 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ข่าว 10/07/19
13 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ข่าว 10/07/19
14 วัฒนธรรมองค์กรของสพม.๓ ข่าว 09/07/19
15 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสพม.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ข่าว 09/07/19
16 รายงานผลตามแผนปฏิบััติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสพม.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ข่าว 09/07/19
17 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส ข่าว 26/06/19
18 สพม.3 ประกวด Green Cone ถังหมักรักษ์โลก ข่าว 18/06/19
19 กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ITA 2019 ข่าว 18/06/19
20 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (๒ ภาษา) ข่าว 18/06/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม