ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ผู้รับผิดชอบในการให้บริการประชาชนของสพม.3 ข่าว 27/06/18
2 ปฏิญญาเขตสุจริต ของสพม.๓ ข่าว 20/06/18
3 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสพม.๓ (๓ ภาษา) ข่าว 19/06/18
4 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสพม.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ข่าว 29/04/18
5 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (๓ ภาษา) ข่าว 29/04/18
6 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ข่าว 22/01/18
7 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ข่าว 22/01/18
8 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ข่าว 03/01/18
9 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสพม.3 ข่าว 21/12/17
10 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ข่าว 20/12/17
รูปภาพข่าว
รายงานข่าวการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุริตของสพม.3 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ สพม.3
รายงานข่าวประกาศเจตสำนงสุจริตฯ ต่อบุคลากรในสำนักงาน วันที่ 2 มีนาคม 2561
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม