ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และเสวนาวิชาการ เรื่อง "สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน ข่าว 23/04/19
2 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม (สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ข่าว 06/03/19
3 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม (สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ข่าว 06/03/19
4 การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ข่าว 30/01/19
5 ตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศ ข่าว 22/01/19
6 โปรแกรมหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๒ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข่าว 22/01/19
7 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร ข่าว 10/01/19
8 ประชาสัมพันธ์ การอบรมของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ข่าว 10/01/19
9 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 (มหาวิทยาลัยศิลปากร) ข่าว 08/01/19
10 โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ข่าว 26/12/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม