ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 ข่าว 09/10/18
2 ทุนอบรมสำหรับครูสอนภาษาเยอรมัน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ประจำปี 2562 ข่าว 01/10/18
3 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ข่าว 01/10/18
4 ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ข่าว 24/09/18
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแนะแนวและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery "ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ" สำหรับครูมัธยม ข่าว 20/09/18
6 เชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย 2018 ข่าว 13/09/18
7 ขอเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ข่าว 12/09/18
8 เชิญร่วมงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018) ข่าว 10/09/18
9 การฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ "หลักสูตรการบริหารงานสารบรรณและเทคนิคการบริหารงานธุรการ" ข่าว 06/09/18
10 โครงการ "การอบรมครู จัดการโครงการสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา" ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยาวชนไทย ข่าว 05/09/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม