ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ข่าว 30/01/19
2 ตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศ ข่าว 22/01/19
3 โปรแกรมหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๒ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข่าว 22/01/19
4 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร ข่าว 10/01/19
5 ประชาสัมพันธ์ การอบรมของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ข่าว 10/01/19
6 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 (มหาวิทยาลัยศิลปากร) ข่าว 08/01/19
7 โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ข่าว 26/12/18
8 ประชาสัมพันธ์อบรม หลักสูตร การทำผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (คศ.๓) สำหรับครู ข่าว 18/12/18
9 ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "จากไทยสอนไทยสู่ไทยสอนต่างชาติ" ข่าว 06/12/18
10 ประชาสัมพันธ์การอบรม พัฒนา การทำผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (คศ.3) และระดับเชี่ยวชาญ (คศ.4) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข่าว 04/12/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม