ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรม, กิจกรรม โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด" ข่าว 22/05/19
2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข่าว 07/05/19
3 ประชาสัมพันธ์ "การจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดย วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าว 26/04/19
4 ประชาสัมพันธ์ การอบรม เรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษาที่ใช้รับรองการประเมินวิทยฐานะสายครูผู้สอน" สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ข่าว 26/04/19
5 ประชาสัมพันธ์ การอบรม เรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษาที่ใช้รับรองการประเมินวิทยฐานะสายครูผู้สอน" สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ข่าว 26/04/19
6 ประชาสัมพันธ์ การอบรม "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา" ข่าว 26/04/19
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และเสวนาวิชาการ เรื่อง "สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน ข่าว 23/04/19
8 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม (สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ข่าว 06/03/19
9 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม (สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ข่าว 06/03/19
10 การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ข่าว 30/01/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม