ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "จากไทยสอนไทยสู่ไทยสอนต่างชาติ" ข่าว 06/12/18
2 ประชาสัมพันธ์การอบรม พัฒนา การทำผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (คศ.3) และระดับเชี่ยวชาญ (คศ.4) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข่าว 04/12/18
3 ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการอบรมการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน ข่าว 26/11/18
4 ขอเรียนเชิญครูประจำชั้น/ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และครูแนะแนวที่ดูแลนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ "เพาะกล้าพันธ์ุใหม่ในใจครู" "Next Gen Teacher Seed Camp 2018" ข่าว 24/10/18
5 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 ข่าว 09/10/18
6 ทุนอบรมสำหรับครูสอนภาษาเยอรมัน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ประจำปี 2562 ข่าว 01/10/18
7 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ข่าว 01/10/18
8 ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ข่าว 24/09/18
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแนะแนวและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery "ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ" สำหรับครูมัธยม ข่าว 20/09/18
10 เชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย 2018 ข่าว 13/09/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม