ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ขอแจ้งการย้ายสถานที่การจัดอบรมหลักสูตรอบรมคูปองครู ข่าว 02/08/18
2 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ข่าว 25/07/18
3 เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ..... ข่าว 17/07/18
4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ศาสตร์พระราชาฯ" และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ข่าว 11/06/18
5 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์วิทยฐานะ และการจัดอบรมพัฒนความรู้และทักษะการจัดทำผลงานวิชาการ ข่าว 11/06/18
6 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ข่าว 07/06/18
7 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ข่าว 23/05/18
8 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM EDUCATION ประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ข่าว 18/05/18
9 โครงการสัมมนาวิชาการ "รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)" ภายใต้แนวคิด "Computing Science องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต" ข่าว 17/05/18
10 เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครู ข่าว 17/05/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม