ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ข่าว 29/02/20
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เดินทางไป ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC. โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องงานหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานโครงการ และกิจ ข่าว 29/02/20
13 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรมในแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 27/02/20
14 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.5/1 - ม.5/3 เดินทางไปศึกษา แหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรง นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ณ ข่าว 27/02/20
15 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าว 23/02/20
16 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ชี้แจงแนวการปฏิบัติงาน การคุมสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ข่าว 23/02/20
17 มอบกระเช้า ใบอนุโมทนาบัตร หนังสือขอบคุณ เกียรติคุณบัตร และเข็มศรัทธาผาสุกผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี แด่คุณโสภณ เสือพันธ์ และคุณธีรวรรณ เอมวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำเพลทงานกรีฑาสวนกุหล ข่าว 23/02/20
18 ต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ชาคริส ภู่งาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.21 ข่าว 23/02/20
19 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดวิชา Independent Study (IS) วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้าง องค์ความรู้ (Research & Knowledge Formation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ข่าว 23/02/20
20 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 23/02/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม