ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ข่าว 11/05/18
2 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข่าว 08/05/18
3 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ6 ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 08/05/18
4 การประชุมผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 06/05/18
5 การประชุมผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 06/05/18
6 ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ข่าว 06/05/18
7 การอบรมเชิงปฏิบ้ติการ การเขียนแผนปฏิบัตรการประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 06/05/18
8 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ข่าว 06/05/18
9 ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ข่าว 06/05/18
10 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 26/03/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม