ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ จัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข่าว 30/11/20
2 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ การจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ข่าว 30/11/20
3 งานกีฬาสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ข่าว 30/11/20
4 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของ ผอ.สถานศึกษา ข่าว 30/11/20
5 อบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(อยุธยา) ข่าว 30/11/20
6 แสดงความยินดีกับ ผอ.โรงเรียนสตรีนนทบุรี ข่าว 04/11/20
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสย้ายและดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. ด้วยความยินดียิ่ง ข่าว 03/11/20
8 โครงการ Coaching Team เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ข่าว 29/10/20
9 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BENUMBER ONE ของโรงเรียนฯ ข่าว 27/10/20
10 พิธีวางพวงมาลาและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข่าว 27/10/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม