ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข่าว 03/12/19
2 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ข่าว 02/12/19
3 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ข่าว 02/12/19
4 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข่าว 29/11/19
5 นายสุทัศน์ มีปราชญ์สม ผอ.ร.ร.ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ข่าว 12/11/19
6 นายผจญ โพธิราช ผอ.ร.ร.บางซ้ายวิทยา ข่าว 12/11/19
7 นายสมชาย คำรักษ์ ผอ.ร.ร.มหาราช "ประชานิมิต" ข่าว 12/11/19
8 นางวาสนา มะณีเรือง ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) ข่าว 12/11/19
9 นายถาวร ทิพย์โสต ผอ.ร.ร.ลาดชะโดสามัคคี ข่าว 12/11/19
10 ว่าที่ ร.ต.สุวพันธ์ ผลวงศ์ ผอ.ร.ร.ลาดงาประชาบำรุง ข่าว 12/11/19
รูปภาพข่าว
นายสุทัศน์ มีปราชญ์สม ผอ.ร.ร.ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
นายผจญ โพธิราช
นางวาสนา มะณีเรือง ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
นายถาวร ทิพย์โสต ผอ.ร.ร.ลาดชะโดสามัคคี
ว่าที่ ร.ต.สุวพันธ์ ผลวงศ์ ผอ.ร.ร.ลาดงาประชาบำรุง
นายประจวบ เงินเหรียญ ผอ.ร.ร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"
นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ / ผอ.ร.ร.ท่าเรือ "นิตยานุกูล"
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน)
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม