ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน ร.ร.คุณธรรม ข่าว 03/04/20
2 ผอ.สพม.3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับศึกษานิเทศก์ ภาคกลาง ข่าว 20/01/20
3 ยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์ภาคกลางเข้าร่วมหลักสูตรอบรมการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับศึกษานิเทศก์ Coding Mentor (CM) ภาคกลาง ข่าว 16/01/20
4 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ข่าว 29/11/19
5 คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ข่าว 26/06/19
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา รุ่น 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 26/06/19
7 การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา รุ่น 1 จังหวัดนนทบุรี ข่าว 26/06/19
8 ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ข่าว 26/06/19
9 สรุปการนิเทศ กตปน. ปีการศึกษา 2561 ข่าว 04/06/19
10 คู่มือการปฏิบัติงานของนายปริญญา อินทรา ศึกษานิเทศก์ สพม.3 ข่าว 31/05/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม