ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ข่าว 26/06/19
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา รุ่น 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 26/06/19
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา รุ่น 1 จังหวัดนนทบุรี ข่าว 26/06/19
4 ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ข่าว 26/06/19
5 สรุปการนิเทศ กตปน. ปีการศึกษา 2561 ข่าว 04/06/19
6 คู่มือการปฏิบัติงานของนายปริญญา อินทรา ศึกษานิเทศก์ สพม.3 ข่าว 31/05/19
7 รายงานการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ข่าว 29/05/19
8 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ข่าว 29/05/19
9 คู่มือแบบวัดความสามารถการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ข่าว 22/05/19
10 จดหมายข่าวฉบับปฐมฤกษ์ ข่าว 14/06/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม