ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ผลงานสื่อภาพยนตร์สั้น โรงเรียนสุจริต ประจำปี 2563 ข่าว 17/12/20
2 ผลงานสื่อสร้างสรรค์สังคมสุจริต ของโรงเรียนในสังกัด สพม.3 ประจำปี 2563 ข่าว 17/12/20
3 ประชุมทางไกลการมีงานทำ ข่าว 17/12/20
4 การนิเทศพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ข่าว 19/09/20
5 จำนวนผู้ตอบ EIT ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 ข่าว 16/08/20
6 จำนวนผู้ตอบ IIT ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 ข่าว 09/08/20
7 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ข่าว 15/07/20
8 facebook สพม.3 ข่าว 14/07/20
9 คู่มือการให้บริการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ข่าว 13/07/20
10 วิเคราะห์การประเมินผล ITA ในปีที่ผ่านมา ข่าว 03/07/20
รูปภาพข่าว
ประชุมทางไกล
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม