ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สพม.๓ รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข่าว 12/07/20
2 การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ สพม.3 ข่าว 08/07/20
3 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ข่าว 26/06/20
4 คู่มือการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน ข่าว 10/07/19
5 การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ สพม.3 ข่าว 28/06/19
6 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข่าว 27/06/19
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ข่าว 25/06/19
8 งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ข่าว 04/06/19
9 คู่มือขั้นตอนการประชุมภายใน สพม.3 ข่าว 27/05/19
10 คู่มือขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ ข่าว 27/05/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม