ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม DLICT ข่าว 27/06/19
12 แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของ สพม.3 ข่าว 25/06/19
13 แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของ สพม.3 ข่าว 16/05/19
14 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2562 ข่าว 07/05/19
15 การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ข่าว 07/02/19
16 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนฯ กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย, 2560 ข่าว 28/12/18
17 รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย, 2560 ข่าว 28/12/18
18 แนวทางการจัดการสอนโดยใช้ DLTV ให้ได้มาตรฐาน ข่าว 24/07/18
19 มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ. ข่าว 24/07/18
20 อำนาจหน้าที่ สพม.3 ข่าว 22/06/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม