ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของ สพม.3 ข่าว 16/05/19
12 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2562 ข่าว 07/05/19
13 การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ข่าว 07/02/19
14 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนฯ กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย, 2560 ข่าว 28/12/18
15 รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย, 2560 ข่าว 28/12/18
16 แนวทางการจัดการสอนโดยใช้ DLTV ให้ได้มาตรฐาน ข่าว 24/07/18
17 มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ. ข่าว 24/07/18
18 อำนาจหน้าที่ สพม.3 ข่าว 22/06/18
19 คู่มือการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ข่าว 28/05/18
20 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ข่าว 22/05/18
รูปภาพข่าว
สรุปการรายงานข้อมูล ภาพรวมเขต 100%
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม