ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ ๖ เดือน ข่าว 15/07/20
2 chart Basic page 13/07/20
3 BOSS TEAM Basic page 10/07/20
4 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของ สพม.3 ข่าว 09/07/20
5 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ สพม.3 ข่าว 09/07/20
6 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตร Google Classroom รุ่นที่ 3 ลงทะเบียนได้จนถึง 28 มิ.ย.2563 เรียนจริง 29 มิ.ย. 2563 เวลา 9.00-16.30 น. ข่าว 25/06/20
7 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข่าว 18/06/20
8 การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ข่าว 20/05/20
9 มาตรฐานเขต และระบบติดตามยุทธศาสตร์ (e-MES) ข่าว 18/05/20
10 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2563 ข่าว 21/02/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม