ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ข่าว 07/02/19
2 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนฯ กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย, 2560 ข่าว 28/12/18
3 รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย, 2560 ข่าว 28/12/18
4 แนวทางการจัดการสอนโดยใช้ DLTV ให้ได้มาตรฐาน ข่าว 24/07/18
5 มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ. ข่าว 24/07/18
6 อำนาจหน้าที่ สพม.3 ข่าว 22/06/18
7 เอกสารประกอบการอบรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ข่าว 28/05/18
8 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ข่าว 22/05/18
9 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพม.3 ข่าว 16/05/18
10 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ข่าว 19/04/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม