ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าว 22/01/21
2 รางวัล"ครูของแผ่นดิน" ประจำปี 2564 ข่าว 19/01/21
3 รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2563 ข่าว 18/01/21
4 ประชุมทางไกล Video Conference ผ่าน Google Meet ข่าว 14/01/21
5 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด ข่าว 14/01/21
6 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าว 14/01/21
7 การอบรมการสร้างไซต์และรวบรวมสื่อนวัตกรรม Admin สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข่าว 12/01/21
8 พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 75 ปี พระเทพโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายธรรมยุติ และเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ข่าว 12/01/21
9 พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว 30/12/20
10 พิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ข่าว 28/12/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม