ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ข่าว 17/06/19
2 การรณรงค์เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิกยาเสพติดและอบายมุข ข่าว 14/06/19
3 การแข่งขันความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ข่าว 14/06/19
4 พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ข่าว 10/06/19
5 สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ข่าว 10/06/19
6 ผอ.สพม.3 เยี่ยมคณะวิทยากรและนักเรียนค่ายทักษะชีวิต สพม.3 ประจำปี 2562 ข่าว 08/06/19
7 ผอ.สพม.3 ร่วมพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ประจำปี 2562 ข่าว 08/06/19
8 โครงการ สพม.3 ตามรอยพ่อด้วยศาสตร์พระราชา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสพม.3 ปีงบประมาณ 2562 ข่าว 08/06/19
9 ค่ายทักษะชีวิต สพม.3 ประจำปี 2562 ข่าว 07/06/19
10 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและผู้เรียนด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ข่าว 05/06/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม