เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

การประชุมผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

10/มี.ค./17 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อาสามัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน รุ่นที่ 7

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็นอาสามัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน รุ่นที่ 7 

10/มี.ค./17 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อาสามัคคุเทศก์ประจำชุมชน รุ่นที่ 7

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็นอาสามัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน รุ่นที่ 7 

10/มี.ค./17 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา

โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและ

19/ก.พ./17 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
เสนาประสิทธิ์ พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ ๑๐๐ วัน

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ ๑๐๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

21/ม.ค./17 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการส้รางจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๔

 โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๔

29/ธ.ค./16 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน

03/ส.ค./16 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม