เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรี

03/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

        วันที่ 26 มิถุนายน 2561 งานป้องกันยาเสพติดร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ส่งตัวแทน

03/ก.ค./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การแข่งขันพิธีตรวจสอบระเบียบแถวของยุวกาชาด

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด) โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ได้จัดการแข่งขันพิธีตรวจสอบระเบีย

25/มิ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศอ.ปส.จ.อย.) ร่วมกับงานป้

25/มิ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ

วันพุธของทุกสัปดาห์ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างระเทศ ได้จัดกิจกรรม โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ หน้าเสาธง เพื่อให้ควา

25/มิ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีประกาศเกียรติคุณ มอบเกียรติบัตร และประดับเข็มคนดีศรีเสนา

18 มิถุนายน 2561 พิธีประกาศเกียรติคุณ มอบเกียรติบัตร และประดับเข็มคนดีศรีเสนา         หน้าเสาธงให้กับ เด็กชายพิชญุตม์

18/มิ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การตรวจสุขภาพนักเรียน และคณะครูของโรงเรียนประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 18-25 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลศุภมิตร

18/มิ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ

         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ได้ใช้อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ในการแข่งขันชมรม TO

18/มิ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วัน14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะผู้บริหารนำโดย ท่านผ

18/มิ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม