เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการ “รู้ก่อนผิด คิดก่อนทำ”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้

30/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ส่งตัวแทนนักเรียนสมาชิกยุวกาชาด เข้าร่ว

28/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การอบรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 สมาชิกกลุ่มชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" รับการอบรมโครงการเผยแพร่ประชา

25/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันตรุษจีน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมวันตรุษจีน โดยมี

24/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการ “รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้”

ผู้อำนวยการปริศนา  สุขสุสาสน์ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ จังหวัดยะลา  ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2563 โดยร่วม

24/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

       เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256

21/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การอบรมโครงการรถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดอบรมโครงการรถรับ-ส่งนักเรียนป

17/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 สมาคมผู้บริหารอำเภอเสนา ร่วมกับโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรมวันครู เพื่อเป็นก

17/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"  จัดกิจกรรม

13/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดการสอบ Pre O-Net ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการสอบ Pre O-Net ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเตรียมคว

11/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม