เบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรม “กราบครู เชิดชูคนดี” ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม  “กราบครู  เชิดชูคนดี” ปีการศึกษา 2559
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  วันที่ 3 มีนาคม 2560

04/มี.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 2 มีนาคม 2560

04/มี.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ระดับชั้น ม.1 และ ม.2

การจัดสอบวัดผลเพื่อประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

02/มี.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพร้อมส่งพี่สู่รั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพร้อมส่งพี่สู่รั้วมหาวิทยาลัย" สำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศา

27/ก.พ./17 - เบญจมราชานุสรณ์
นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ

เด็กหญิงพรรณวสา  กฎมัจฉา  ม. 3/12  เด็กหญิงเนตรนภา  เพชรสงคราม  ม.

25/ก.พ./17 - เบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรมกราบครูเชิดชูคนดีม.2

กิจกรรม "กราบครูเชิดชูคนดี"ระดับชั้น ม.2 ประจำ
ปีการศึกษา 2559
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

25/ก.พ./17 - เบญจมราชานุสรณ์
นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอเอฟเอส

นางสาวลักษณ์ลำเพา กุลไชยา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเยาวชนเอเอฟเอส รุ

24/ก.พ./17 - เบญจมราชานุสรณ์
นักเรียนสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนภาษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลักษณ์ลำเพา กุลไชยา นักเรียนสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม(AFS) ประเภททุนทั่วไป ณ ประเทศส

23/ก.พ./17 - เบญจมราชานุสรณ์
โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา2559

23/ก.พ./17 - เบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2559 
ทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน (สำหรับนักเรียนยากจน ม.ต้น)

22/ก.พ./17 - เบญจมราชานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม