เบญจมราชานุสรณ์
อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PLC)

อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ “การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นตาม “ศาสตร์พระราชา” Profession

14/พ.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

14/พ.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นม.1 ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

14/พ.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

10/พ.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

10/พ.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ประจำปีการศึกษ

28/เม.ย./17 - เบญจมราชานุสรณ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 

28/เม.ย./17 - เบญจมราชานุสรณ์
การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษครั้งที่ 3 ระดับประเทศ

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษครั้งที่ 3 ระดับประเทศ ระหว่างว

03/เม.ย./17 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษครั้งที่3

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษครั้งที่ 3 ระดับประเทศ  ระหว่าง

03/เม.ย./17 - เบญจมราชานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม