เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562

งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากนา

28/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รำลึกชาตกาล...พระสุนทรโวหาร (ภู่)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรม "รำลึกชาตกาล...พระสุนทรโวหาร (ภู่)" ในกิจกรรมสัปดา

28/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
นักศึกษาวิชาทหารเข้าพบผู้บัญชาการทหารบก

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกเอนก แก้วเทพ นำนักศึกษาวิชาทหาร เ

27/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดฝีมือด้านศิลปประดิษฐ์ (มาลัยข้อพระกร)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดฝีมือด้านศิลปประดิษฐ์ (มาลัยข้

25/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คป

23/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
อาจริยปูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดงาน "อาจริยปูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒" เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบ

17/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ความกตัญญู  กตเวทิตา 

14/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
โครงการรักษ์ภาษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี

14/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ค่ายเยาวชนรักการอ่าน คิดและเขียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานห้องสมุด ร่วมกันจัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักการอ่าน คิดและเขียน" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โ

09/มิ.ย./19 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม