เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ร่วมบริจาคโลหิต

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  ร่วมบริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  เพื่อถวายพ่อของแผ่นดินเฉ

14/พ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
สสส.เยี่ยมชมงานห้องสมุด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมนิสัยรักก

14/พ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
อบรม "การเขียนรายงานการวิจัยอย่างสมบูรณ์"

งานนิเทศวิชาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์"  โดยมีวัตถุป

09/พ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
พิธีเข้าประจำกองและประดับบ่า ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับบ่า ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ป

08/พ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความสัมพ

04/พ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความสัมพ

04/พ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีต้อนรับ นายเธียรชัย แสงชาตรี ในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิริ

03/พ.ย./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจขั้นที่ 5

นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนไทรน้อย  โรงเรียนบา

27/ต.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
อบรม OBECQA

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

27/ต.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันปิยมหาราช

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุ

27/ต.ค./18 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม