เทพศิรินทร์-นนทบุรี
ขอแสดงความยินดี

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวขวัญชนก ผลอินทร์หอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9  สมาชิก ศอ.ป

27/ธ.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลชมเชย "การประกวดอ่านออกเสียง"

นายเธียรชัย แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้ารับร

15/ธ.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี

 นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   นำนักเรียนเข้าร

15/ธ.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรี

15/ธ.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เพาะช่างศิลปกรรม : Poh - Chang Arts Contest 2020

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางศิลปะในโครงการ "เพาะช่า

15/ธ.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันพ่อแห่งชาติ

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้คณะครูกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน และกลุ่มสาระกา

15/ธ.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันพ่อแห่งชาติ

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำวงโยธวาทิตเข้าร่วม

15/ธ.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำลูกเสือร่วมพิธ

01/ธ.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เทพฯ นนท์ เกมส์ ครั้งที่ ๒๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "เทพฯ  นนท์ เกมส์ " ครั้งที่ ๒๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคว

01/ธ.ค./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศ การประกวดการสร้างสรรค์ภาพยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  มอบหมายให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   นำนักเรียนเข้าร

23/พ.ย./20 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม