เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สะเต็มศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "สะเต็มศึกษา" โดยมีคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส

13/มิ.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
งานแนะแนว

งานแนะแนว "เตรียมพัฒน์ฯ นนท์" จัดติว GAT ภาษาไทยให้แก่นักเรียน ม.5 และ ม.6 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก TRUE ปลู

13/มิ.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ลงนามบันทึกข้อตกลง

ผู้อำนวยการโชคดี  วิหคเหิร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการระหว่าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร

30/พ.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เตรียมพัฒน์ฯ นนท์เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดย ผู้อำนวยการโชคดี  วิหคเหิร ได้รับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้

27/พ.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
นิทรรศน์ รัตนโกสินทร์

ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ได้รับเกียรติจากคุณวีนา โปรานานนท์ หัวหน้าฝ่ายอาวุโส รับผิดชอบโครงการพิเศษ "อาคารนิทรรศน์ ร

21/พ.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ประชุมผู้ปกครอง

ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2,ม.3,ม.5,ม.6 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวั

21/พ.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พิธีปฐมนิเทศ

ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 25

21/พ.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
งานพระราชทานเพลิงศพ

ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร คณะครูและนักเรียนเตรียมพัฒน์ฯนนท์ ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนบุญคุณ ร่วมในงานพิธีพระาชทานเพลิงศพพระ

21/พ.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พิธีมอบประกาศนียบัตร

ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมั

03/เม.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พิธีปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยท่านผู้อำนวยการโชคดี  วิหคเหิร เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธ

03/เม.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม