เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโส

21/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
แข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยและเจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯจัด

18/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ขอแสดงความยินดี..รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น

รองผู้อำนวยการอารมย์  ระเบียบดี ได้รับโล่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559
 

17/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้ารับการอบรม ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน : ครูทุกคนทำได้ไม่ยาก โดย ผู้

17/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
รางวัลดีเด่นระดับประเทศ

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้รับประทาน รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ จากทูลกระหม่อมหญิ

17/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โครงการพัฒนาครูและนักเรียนสู่อาชีพเพื่อการมีงานทำในยุคไทยแลนด์ 4.0

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยศูนย์พัฒนากิจกรรมแนะแนว สำนักงาน

16/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
บริจาคโลหิต ..ร่วมสร้างกุศล..

งานอนามัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด

13/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
รางวัลลำดับที่ 3 ตอบปัญหาด้านการประมงและการแพทย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาด้านการประมงและการแพทย์ ในงานวันประมงน้อมเกล้า

12/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ชนะเลิศการแข่งขันรายการ PIM Young Food

   เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ PIM Young Food Stylist 2017ในหัวข้อ Fundeticious    จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เม

11/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม