เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ปลูกป่าชายเลน ตามแนวพระราชดำริ

3 กันยายน 2560
       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

11/ก.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
กิจกรรมผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง ตลาดโครงงานอาชีพนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง ตลาดโครงงานอาชีพนักเรียน ตามโครงกา

04/ก.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
Big Cleaning Day

           งานสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้นักเรียนปลูกฝั

03/ก.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ขอขอบคุณ ท่านผู้ใจดีบ้านนนทภูมิ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ขอขอบคุณผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ ที่ได้กรุณามอบหมวกและ

31/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา

31/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   คณะครูที่ปรึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง จากการเรี

31/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม