เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
กิจกรรมรู้ประหยัด รู้ใช้จ่าย รู้จดจำ รู้อดออม

         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมรู้ประหยัด   รู้ใช้จ่าย   รู้จดจำ รู้อดออม ตามโครงการเ

11/ก.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ปลูกป่าชายเลน ตามแนวพระราชดำริ

3 กันยายน 2560
       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

11/ก.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
กิจกรรมผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง ตลาดโครงงานอาชีพนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง ตลาดโครงงานอาชีพนักเรียน ตามโครงกา

04/ก.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
Big Cleaning Day

           งานสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้นักเรียนปลูกฝั

03/ก.ย./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ขอขอบคุณ ท่านผู้ใจดีบ้านนนทภูมิ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ขอขอบคุณผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ ที่ได้กรุณามอบหมวกและ

31/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม