อุดมศีลวิทยา
วันไหว้ครู

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561  14 มิิถุนายน 2561 ขอขอบคุณ คุณไพโรจน์ ตั้งรู้ภักดีธรรมและคณะกรรมการสถานศึกษาให้เกียร

21/มิ.ย./18 - อุดมศีลวิทยา
รับการนิเทศ

รับการนิเทศน์โรงเรียนของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศน์การศึกษา วันที่ 19 มีนาคม 2561

29/มี.ค./18 - อุดมศีลวิทยา
ประชุมกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เรื่องพิจารณารายการหนังสือเรียนปีการศึกษา 2561

29/มี.ค./18 - อุดมศีลวิทยา
ฝึกอาชีพ

ผ.อ.ปริศนา สุขสุสาสน์ ร่วมฝึกอาชีพกับนักเรียนแกนนำใช้ผลผลิตในโรงเรียนแปรรูปอาหาร ลูกชุบและทองม้วนกล้วยวอเตอร์เครท โดย

28/มี.ค./18 - อุดมศีลวิทยา
แสดงชุดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

26 ตุลาคม 2560 ร่วมแสดงชุดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

07/มี.ค./18 - อุดมศีลวิทยา
งานเปิดโลกมหกรรมวิชาการ

1 ธันวาคม 2560 ร่วมแสดงพิธีเปิดงาน เปิดโลกมหกรรมวิชาการ ณ โรงเรียนอยุธยาวทยาลัย

07/มี.ค./18 - อุดมศีลวิทยา
วันบวงสรวงพระศรีสุริโยทัย

3 กุมภาพันธ์  2561 แสดงนาฏศิลป์ โขนสด งานบวงสรวงสมเด็จพระศรีสุรโยทัย ณ พระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย(ทุ่งมะข

07/มี.ค./18 - อุดมศีลวิทยา
เปิดบ้านอุดมศีล

14 กุมภาพันธ์  2561 แสดงพิธีเปิดงานเปิดบ้านอุดมศีล (Open hous)

07/มี.ค./18 - อุดมศีลวิทยา
วันกองทัพไทย

วันที่ 18 มกราคม 2561 ร่วมแสดงโขนสดวันกองทัพไทย ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช(ทุ่งภูเขาทอง)โดยได้รับการสนับ

07/มี.ค./18 - อุดมศีลวิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม