อยุธยานุสรณ์
กราบสักการะพระบรมศพ

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด

04/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

           วันที่  29 มิถุนายน 2560 นางพิมพลักษณ์  บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

30/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
การพัฒนาการเรียนรู้สู่ทักษะอาชีพและการมีงานทำตามนโยบาย สพฐ.

      วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการ

30/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด

 

       วันที่  27  มิถุนายน 2560  ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

28/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 

28/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ

24/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
ชมรมภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมอบรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 ณ

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียน

24/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
มอบเกียรติบััตร

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560  ดร.

24/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียน

22/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม