อยุธยานุสรณ์
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นางสาวชุตินันท์ โกศล  นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล และนางสาวกันธิยา เมืองโคตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

06/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
ประเมินครูผู้ช่วย

วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และนายณัฐพงษ์ ดนตรี หัวหน้ากลุ่ม

06/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
"สอนน้องเรียนศิลป์" จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 นางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรีย

06/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 2 กรกฏาคม 2560 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน เฝ้ารับ

04/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามของลูกเสือ

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

04/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและจัดทำคลังข้อสอบสังคมศึกษาฯ

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและจัดทำคลังข้อสอบ

04/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
ประเมินครูผู้ช่วย

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ประเมินการเตรียมความพร้อม และพ

04/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
ถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย นางพิมพลักษณ์ บุญลือ และนางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้

04/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์
ประชุมสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. นายประเสริฐ เคร่งเปี่ยม นายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์

04/ก.ค./17 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม