อยุธยานุสรณ์
โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ

24/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
ชมรมภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมอบรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 ณ

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียน

24/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
มอบเกียรติบััตร

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560  ดร.

24/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียน

22/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

22/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
วันที่ 21 มิถุนายน 2560

วันที่  21 มิถุนายน 2560 การตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากร

21/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดการวัดและ ประเมินผล "

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดการวัดและ

21/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
โครงการอบรมความรู้เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชนและป้องกัน

วันที่  20  มิถุนายน 2560  ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

21/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
การจัดกิจกรรมการทำปฏิบัติการเรื่อง “การแยก DNA” ของนักเรียนชั้น ม.4/1

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 คณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภุฏพระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามาจัดกิจกรรม

21/มิ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม