สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

10/มี.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับ นายชาคริสต์ ทองรักชาติ

ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  นายณ

08/มี.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นายธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  3  และ    

08/มี.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เมื่อวันอังคารที่  5  มีนาคม  2562  ดร.สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเ

08/มี.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วม

08/มี.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
Suankularb Wittayalai Nonthaburi School Mathayom 5 March 4th- 6 th,

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดกิจกรรมออกค่ายบูรณาการ Suankularb Wittayalai Nonthaburi School Mathay

06/มี.ค./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตร

เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

28/ก.พ./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากร  พี่เลี้

20/ก.พ./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับโรงเรียน ครั้งที่ 5

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานใน

18/ก.พ./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
งานประกาศเกียรติคุณ วันเกียรติยศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ “เพชรสวนนนท์”

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดงานประกาศเกียรติคุณ วันเกียรติยศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ

15/ก.พ./19 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม