สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
งานวันมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูผลงานตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตร โดยมี ดร.โพยม 

27/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พันตำรวจเอก ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ดร.ธงชัย เย็

26/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

26/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และ กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561 ใน

26/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ค่ายคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้ค่ายคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

25/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้มีวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนิน

25/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมสัปดาห์วันห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสัปดาห์วันห้องสมุดในหัวข้อ “อ่านอีกครั้ง” ระหว่างวันที่ 25-29  มิถุนายน  2561 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรต

25/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ค่ายคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดค่ายคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ

22/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดการประเมินครูผู้ช่วย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัดการประเมินครูผู้ช่วย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โดยมี นายสุโข วุฑฒิโชติ  อดี

21/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
งานสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเครือสวนกุหลาบ

คณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้งใต้ร่มพระบารมี งานสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเ

21/มิ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม