สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
OPEN HOUSE 2020 SP:SKN

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยโครงการห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรม SP : SKN Open House 2020

21/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธาน   

21/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานวันศรัทธาผาสุก 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ เป็นประธานก

21/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก

21/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/ GAT-PAT)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET

18/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรมจิตอาสา ลูกเสือ เนตรนารี

    เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 งานลูกเสือ เนตรนารี และงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร นำลูกเสือ

17/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-N

17/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
รางวัลนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปี2563

นักศึกษาวิชาทหาร ณัฐพล แก่นโกมล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 ได้รับการคัดเลือกเป็น นักศึกษาวิชาทหารด

17/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

    นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ นายต่วนมาหะมะ ต่วนดือราแม     

15/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
แสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย

     นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้  นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์

15/ธ.ค./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม