สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เข้าร่วมโครงการเสริมทักษะทางฟิสิกส์

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนระดับชั้นมัธ

29/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบกระเ

27/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
โครงการเสริมทักษะทางฟิสิกส์ฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก

27/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการก

26/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีวางพวงมาลา วันมหาธีรราชเจ้า 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ ผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนสวนกุห

25/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีวางพวงมาลา วันมหาธีรราชเจ้า 2563 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ นายวสันต์ ผ่องปัญญา  ครูผู้กำกับนั

25/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนโครงการพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดกิจกรรค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที

25/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดร้องเพลงโครงการศาลาเฉลิมกรุง...

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่งนักเรี

25/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
งานแถลงข่าว 101 ปี ซอนต้าสากล ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการก

25/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
กิจกรรม SUANNON MINI MARATHON 2020

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ นายโชติ ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ

25/พ.ย./20 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม