รัตนาธิเบศร์
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

          คณะผู้บริหารและคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์เข้าร่วมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

27/ม.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
เข้าร่วมการแข่งขัน boardgames start up

          เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) โรงเรียนรัตนา

14/ม.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

          เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรี  พล.อ.

14/ม.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
น.ส.จันทร์เพ็ญ บุญกล้า รอง ผอ.ร.ร.รัตนาธิเบศร์

นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
 

25/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.๔-ม.๖

รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๘ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ นางสาวกรองกนก กะการดี, นางสาวญาดา โ

13/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖

รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๒๐ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ นางสาวกรองกนก กะการดี, นางสาวณฐา เ

13/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖

รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๑๖ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ นายชินวัตร ปั้นจ้อย, นายศิริพงศ์

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖

รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๒๕  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓

รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ ๕๑ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ เด็กหญิงชนานันท์ กลั่นสุคนธ์

12/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม